اي كار برارنده ي هر  حاجتمند

   وي رافع مشكل  و رهاننده  زبند

  سر رشته ي مطلبم زهم بگسسته

    بنما  فالي  كه رشته   يابد  پيوند 

 رسم آيا به کعبه ی مقصود