اي بود و وجود ما همه از كرمت

اجناس نفوذ ما     همه از كرمت

خواهيم كز اين تجارت  آگاه شويم 

اي مايه ي سود ما همه از كرمت

معامله و تجارت