اي واقف سود و ضرر خلث جهان

عاري ز شريك و رب فرد و منان

 خواهم كه شراكتي كنم از ره لطف

 سود  و  ضرر كار   بفرماي عيان

شراکت