اي كام ده   و كار گشاي  همه كس

 بنده همه   و تويي خداي همه كس

از   غايت اين  بيع        بده    آگاهي

اي با خبر از بيع و شراي همه كس

سود آيا بود  در اين سودا؟