اي قادر  ذوالجلال   و  دادار جهان

آگه ز ضمير خلق   از پير  و  جوان

 گر هست و گر نيست نصيبم فرزند

اين راز نهفته را      بفرماي   عيان

صاحب فرزند شدن