اي محنت و درد همه را كرده دوا

لطف تو مريض را شده  عين شفا

از  حال مريض  ما    بده     آگاهي

وين عقده ي كار بسته ي ما بگشا

عاقبت حال بيمار