اي عاقبت كار همه خلق جهان  

پيدا بر تو   چه آشكار و چه نهان

بنماز روي لطف فالي كه شود 

  بر صاحب  اين  عاقبت كار  نهان

زندگاني چه عاقبت دارد