اي واقف حال جمله     از نيك و ز بد

   آگاه ز هر عمل   چه مقبول و چه رد

      ما   غافل چند   را   گر از   روي كرم 

   واقف تو از اين عمل نمايي چه شود؟

نيك يا بد بود مرا اين كار