اي خالق جمله خلف و اي رب ودود 

ظاهر بتو حال هر كي   از بود و نبود

خواهيم    كه  آگاه نمايي       مار ا

كين غائب ما     دير بيايد      يا زود

دير يا زود بيايد اين غائب