اي داده بخلق دو جهان    سيرو دام

 هستند همه به امر و نهي   تو مدام

بنماي به ما   كه سير صحرا و شكار 

 امروز    رويم    يا كه    گيريم   مقام

هست آيا صلاح سير و شكار