اي رازق خلق    و اي     خداوند كريم

يك جو كرم      تو باعث    نفع عظيم

گر خير بود   عيان نما    تا        باميد

تخمي دو سه اندر اين زمين افشانيم

كشت و كار و زراعت