اي    خالق بيزوال   و    اي قادر فرد

درمان ده هر چه هست در عالم درد

رو بر در     اين  طبيب         بايد آورد

يا      روي بسوي     دگري بايد كرد

از طبيبم اميد عافيت است