اي جود تو سود بخش هر حاجتمند

لطف تو    دواي درد و  درمان گزند

خواهيم كه مارا كني    از بندي ما 

كين بندي ما    كي شود آزاد  زبند

حبسي آيا رها شود از بند