اي ذره ي از ضياي تو شمس و قمر 

آگه   ز وجود   و   عدم     نوع بشر

   خواهيم    كه   آگاه   نمايي    ما را 

  كاين نطفه ي ما پسر بود   يا  دختر 

پسر يا دختر شدن فرزند