اي بدرقه ي لطف تو با ما همراه

باماست رفيق نام تو در همه راه

 داريم اميد زانكه   زين فال   كني

 ما را  ز كرم   ز حال    غايب آگاه

حال غايب چگونه خواهد بود