اي   نقل مكان همه  ذرات   جهان

بي امر تو     عقل را   نيايد  به گمان 

چون نيت اين نقل مكان دردل ماست

ما را   خبري نما     ز نيك   و     بد آن 

جهت نقل مکان