اي  عقده گشاي مردمان سر تا سر

ظاهر بتو حال جمله ي جن و بشر

 يا رب تو از اين صفحه بما ظاهر ساز

كين عقد و نكاح خير باشد يا شر

خوب يا بد بودن عقد و نكاح