اي واقف مدعاي حاجتمندان

 آگاه ز اسرار همه پير و جوان 

 خواهيم كزين  فال نمايي مارا

 آگاه كه مدعا شود حاصل از آن

حصول مدعا و مقصود