اي فاطر كون   و خالق جن   و بشر

 هستي بجهان تو بيكسان را    رهبر

 خواهم كه نهم روي خود اندر سفري 

 آگاه كنم    كه   خير باشد    يا شر ؟

مسافرت